www.mabyt.cz

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az eladó és az internetes portál üzemeltetője:

MABYT HU Kft.
Székhelye: 2045 Törökbálint, Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1.
Adószáma: 25459078-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-09-178829
A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92624/2015
Felelős vezetője: Petovsky Olivér
Telefonos elérhetősége: +36 1 445 38 52
E-mail elérhetősége: reklamacio@mabyt.hu
Internetes címe: www.mabyt.hu

 

I. cikk
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen Panaszkezelési szabályzat az 1997. évi CLV számú fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban készült.

 2. Jelen Panaszkezelési szabályzat azt az eljárást írja le, amit a Mabyt.hu weblapon hozzáférhető https://www.mabyt.hu webáruházon (a továbbiakban csak „webáruház“) keresztül az eladó és a vevő között létrejött szerződéses jogviszonyok keretében az eladótól vásárolt áru hibáiból eredő, a vevőt megillető jog érvényesítése (a továbbiakban „reklamáció” ként is szerepel) esetén kell alkalmazni. A vevő a megrendelés elküldése előtt ismerheti meg a jelen Panaszkezelési szabályzatot, erre jó előre hívják fel a figyelmét.

 3. Az Üzleti feltételek és a Panaszkezelési szabályzat elfogadása

  Az Üzleti feltételek (itt olvashatók) és a Panaszkezelési szabályzat rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerte a jelen Üzleti feltételeknek, valamint az eladó Panaszkezelési szabályzatának a megrendelés elküldésekor érvényes és hatályos szövegét, és hogy ezt fenntartás nélkül elfogadja.

 4. Ügyfél

  A webáruház ügyfele a vevő. Hatályos jogi szabályozásra való tekintettel megkülönböztetjük azt a vevőt, aki egyben fogyasztó (a továbbiakban „fogyasztó vevő”-ként is szerepel), vagyis aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem az üzleti vagy vállalkozói tevékenysége keretében jár el, valamint azt a vevőt, aki nem minősül fogyasztónak (a továbbiakban „vállalkozó vevő”-ként is szerepel), vagyis aki vállalkozási célból vásárolja az árut. Amennyiben a vevő az azonosítószámát tünteti fel megrendelésében, tudomásul veszi, hogy a jelen Üzleti feltételekben a vállalkozó vevőre vonatkozóan rögzített szabályok hatálya alá esik.

 5. A hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a szerződő feleket megillető jogokra és kötelezettségekre a vonatkozó általános kötelező érvényű előírások az irányadók.

 

 

 

II. cikk
A REKLAMÁCIÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

 1. A küldemény állapotának az áru átadás-átvételekor végzett ellenőrzése

  Azonnal az áru leszállításakor a vevő – a fuvarozóval együtt – köteles a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizni a küldemény állapotát, főleg a csomagok darabszámát és a dobozok épségét. A vevőnek joga van megtagadni olyan küldemény átvételét, amely nincs összhangban az adásvételi szerződéssel, mivel pl. hiányos vagy sérült. Amennyiben a vevő átveszi az ilyen sérült küldeményt a fuvarozótól, szükséges a szállítólevélben leírni a sérülést, és legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton, reklamacio@mabyt.hu e-mail címen értesíteni róla az eladót. Ha a vevő ezt nem teszi meg, azt kockáztatja, hogy a később érvényesített reklamációját az eladó nem ismeri el.

 2. A vevő kötelessége a leszállított áru összeszerelés előtti ellenőrzésére

  Az áru átvétele után a vevő köteles ellenőrizni a leszállított árut, főleg annak megfelelő színű és anyagú kivitelezését, valamint azt, hogy nem hiányzik-e a szerelési útmutatóban felsorolt alkatrészek valamelyike. Hiba észlelése esetén a vevő köteles legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton, reklamacio@mabyt.hu e-mail címen értesíteni róla az eladót. Az ellenőrzést az áru összeszerelését megelőzően kell elvégezni. Ellenkező esetben károsodhat az áru, és ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó a keletkezett kár megtérítését követelheti a vevőtől. A vevő főleg az áru eredeti állapotba való visszaállításával kapcsolatos költségeket, valamint az áruban keletkezett kárt köteles megtéríteni. Ezen költségek, illetve kár megtérítése akként történik, hogy a szerződéstől való elállás esetében az eladó által visszafizetendő vételár megfelelő módon csökken ezen költségek, illetve kár összegével.

 3. Jótállási jegy

  Minden áruhoz számlát és szállítólevelet mellékelünk, a szállítólevél egyben jótállási jegyként is szolgálhat abban az esetben, ha nincs mellékelve külön jótállási jegy (ez a gyártótól függ). Az áru átvételét az ügyfél a szállítólevél aláírásával igazolja. Ha az áru nem a személyes átvétel útján kerül a vevőhöz, az áru átvételének az a pillanat tekintendő, amikor a vevő a fuvarozótól veszi át az árut.

 4. Reklamáció érvényesítése

  Megalapozott reklamációt a vevő az alábbi módok valamelyikén érvényesíthet:

  Reklamáció az eladó bármelyik fiókjában érvényesíthető.

 5. Reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló adatok és dokumentumok

  A vevő köteles megadni, illetve rendelkezésre bocsátani:

  • a vevő családi és utónevét, lakcímét
  • a vevő telefonszámát és e mail címét,
  • a megrendelés számát,
  • a hibák lehető legpontosabb leírását,
  • az érvényesített igényt (javasolt megoldást),
  • az esetleges pénzvisszafizetésre szolgáló bankszámlaszámot,
  • a sérülés részletes fényképét, valamint
  • bemutatni az árura vonatkozó tulajdonjogát igazoló dokumentumot (az áru átadás-átvételekor számla és a szállítólevél kerül átadásra).
  • reklamáció előterjesztésének helye, ideje, módja
  • vevő aláírása

  A hibák helyes leírása érdekében a vevő köteles az áru alkatrészeinek a szerelési útmutatóban (ha mellékelve van az áruhoz) szereplő megjelöléseit használni a hibaleírásban.

 6. A vevő együttműködési kötelezettsége

  A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy reklamáció esetén együttműködni fog az eladóval. Amennyiben a vevő a reklamációja elbírálásához nem elegendő dokumentumokat és adatokat nyújt be, az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban a reklamációnak a vevő általi érvényesítésétől számított 2 napon belül értesíteni a vevőt arról, hogy további dokumentumokat vagy adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Abban az esetben, ha a vevő nem nyújtja be a kért dokumentumokat, illetve adatokat, nem működik kellőképpen együtt az eladóval, és így az eladónak nem áll módjában megalapozott minden körülményre kiterjedő döntést hozni, de ezek ellenére panaszról 30 napon belül indokolt választ küld a vevő részére.


 7. A vevőt nem illeti meg a hibás teljesítésből eredő jog, ha a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha maga okozta a hibát.

 8. A szavatossági jogok érvényesíthetősége olyan esetekben szűnik meg, ha:

  • a hibát a felhasználói kézikönyvvel ellentétes, szakszerűtlen telepítés, gondozás, kezelés vagy használat okozta,
  • a hibát az áru olyan körülmények közötti használata okozta, amelyek a paramétereikben nem felelnek meg a dokumentációban feltüntetett paramétereknek,
  • az árut külső események – például elemi csapások – károsították,
  • az árut túlterhelés vagy a dokumentációban leírt feltételekkel ellentétes használat károsította.

 

 

 

III. cikk
AZ ÁRU ÁTADÁS-ÁTVÉTELKORI MINŐSÉGE

 

 1. Az eladó a vevővel szemben felelősséget vállal azért, hogy átadás-átvételkor a termék hibátlan. Az eladó főleg azért vállal felelősséget a vevővel szemben, hogy abban a pillanatban, amikor a vevő átvette a terméket,

  • a termék azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, az ilyen megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amilyeneket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amilyeneket a vevő elvárt az áru jellegére való tekintettel és az eladó, illetve a gyártó által közzétett reklám alapján,
  • a termék arra a célra alkalmas, amit az eladó a termék rendeltetéseként mutat be, vagy amire az adott jellegű terméket általában használják,
  • a termék a minőségében és kivitelezésében megfelel a szerződés szerinti mintapéldánynak vagy mintadarabnak, feltéve, hogy a felek a minőséget, illetve a kivitelezést egy szerződés szerinti mintapéldány vagy mintadarab alapján határozták meg,
  • a termék megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű, valamint eleget tesz a jogszabályokban előírtaknak.

 

 

 

IV. cikk
REKLAMÁCIÓ ÉRVÉNYESÍTÉSE A FOGYASZTÓ VEVŐ RÉSZÉRŐL

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön a MABYT HU Kft. cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozásnál vásárolta, és a panaszbejelentés egyéb feltételeit is teljesítse.

  A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági
  igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával, eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó, eladó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó, eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 3. JÓTÁLLÁS

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

  1. A Fogyasztónak a szerződésben meghatározott határidőn belül a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint kell a jótállási igényt bejelentenie. A Fogyasztó — a termék sajátosságainak figyelembevételével – igényelheti a kellékszavatosságnál jelzetteket.

  2. A Fogyasztót — amennyiben a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó Korm. rendelet hatálya alá tartozó terméket vásárolt, az alábbi jogok illetik meg:

   1. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

   2. A jótállásból eredő jogok - fő szabályként - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.
    A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ezek esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

   3. A Fogyasztó a Ptk. 6:159. §-a alapján a jótállásra tekintettel, a kellékszavatosságra vonatkozó igényeket terjesztheti elő a törvényben szabályozott korlátokra is tekintettel (kijavítást vagy kicserélést igényelhet; az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat)

   4. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

   5. A Fogyasztó igényelheti, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén javítsák meg.
    Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el¬és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

   6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?


  Az eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban (termékszavatosságnál, kellékszavatosságnál) meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 4. Reklamáció folyamata

  A reklamációval érintett terméket a fogyasztó vevő saját költségén és saját kockázatára MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címre kézbesíti.

  Az árut komplett állapotban kell kézbesíteni. Célszerű az árut eredeti csomagolásában vagy megfelelő szállítási csomagolásban küldeni, mivel az eladó nem vállal felelősséget az áru átvétele előtt esetleg keletkezett mechanikai sérüléséért. Minden árutételre vonatkozóan a fogyasztó vevő köteles igazolni, hogy azt az eladótól vásárolta, és megadni a hibák pontos leírását és előfordulási számát.

  Reklamáció érvényesítéséről szóló írásos igazolás

  Amennyiben a fogyasztó vevő hibás teljesítésből eredő jogokat (reklamációt) érvényesít, az eladó köteles haladéktalanul a hibás teljesítésből eredő jognak a fogyasztó vevő általi érvényesítése után a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló írásos igazolást kiállítani, egyedi azonosítószámmal ellátni a fogyasztó vevő számára, melyben azt rögzíti, hogy a fogyasztó vevő mikor érvényesítette jogát, mi a reklamáció tárgya, és elintézésének milyen módját igényli a fogyasztó vevő.

  A reklamációról szóló írásos igazolásnak, jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a fogyasztó neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. az eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  Az írásbeli panaszt az eladó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.  A panaszt elutasító álláspontját az eladó indokolva adja meg.

  Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  A panasz elutasítása esetén a eladó a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
   
  Budapesti Békéltető Testület székhelye:
  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.


  Reklamáció elintézésének határideje

  Fogyasztó vevő esetében a reklamáció haladéktalanul, legkésőbb a fogyasztó vevő általi érvényesítésétől számított 30 napon belül kerül elintézésre.

  Reklamáció elintézése

  Reklamáció abban a pillanatban tekintendő elintézettnek, amikor az eladó ennek tényéről a fogyasztó vevőt értesíti, SMS-ben vagy a fogyasztó vevőnek a reklamáció érvényesítésekor megadott e-mail címére küldött üzenetben. A fogyasztó vevő köteles átvenni az árut. Ellenkező esetben az eladó jogosult tárolási díjat felszámítani. A reklamáció elintézése utáni árukiadáskor a fogyasztó vevő azt a bizonylatot köteles bemutatni, melynek alapján az eladó átvette az árut a reklamációs eljárás lefolytatása végett, valamint érvényes személyazonosító okmánnyal igazolnia kell személyazonosságát. Az eladó köteles a fogyasztó vevő részére kiadni a reklamáció időpontjáról és elintézési módjáról szóló igazolást, valamint a javítás elvégzésének és időtartamának igazolását, illetőleg a reklamáció elutasításának írásos indokolását.

  Reklamáció költségei

  A reklamáció elismerése esetében a fogyasztó vevőnek joga van a reklamáció érvényesítéséhez szükséges összegű költségek (pl. postaköltségek, fuvardíj) megtérítésére. A költségek csak az áru jellegéhez mérten arányos összegben téríthetők meg (pl. postaköltségek megtéríthetők, taxiköltség nem). A költségek megtérítését haladéktalanul, legkésőbb azonban a reklamáció elintézésétől számított 1 hónapon belül kell igényelni. A reklamáció elutasítása esetében a reklamáció érvényesítésével kapcsolatos költségeket (pl. postaköltségeket, fuvardíjat) maga a fogyasztó vevő viseli.

 5. Jelen cikk rendelkezései nem alkalmazhatók vállalkozó vevőre vonatkozóan.

 

 

 

V. cikk
REKLAMÁCIÓ ÉRVÉNYESÍTÉSE A VÁLLALKOZÓ VEVŐ RÉSZÉRŐL

 

 1. Reklamáció érvényesítésére nyitva álló határidők

  Egyéb rendelkezés hiányában a vállalkozó vevő haladéktalanul azt követően, hogy egy időben és megfelelő gondossággal elvégzett ellenőrzés keretében észlelhette volna a hibát, legkésőbb azonban az áru átvételétől számított 12 hónapon belül jogosult az áru hibájából eredő jogát (reklamációt) érvényesíteni. Ez azonban nem vonatkozik:

  • csökkentett áron eladott termék esetében arra a hibára, amely miatt a felek csökkentett árban állapodtak meg;
  • a termék szokásos használatból eredő elhasználódására;
  • használt termék esetében a használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő olyan hibára, amely már a termék vevő általi átvételekor is megvolt; vagy ha az a termék jellegéből adódik.

  A reklamáció érvényesítésére nyitva álló határidő az áru vevő általi átvételével kezdődik. Ha az áru több, nem egyszerre leszállított részből áll, a határidő az utolsó szállítmány átvételének napján kezdődik.

 2. Amennyiben a hiba a vállalkozó vevő számára a reklamáció érvényesítésére nyitva álló határidőben merül fel, a vállalkozó vevőnek bizonyítania kell, hogy a hiba már az áru átvételekor létezett.

 3. Hibákból eredő igények

  Ha a termék nem rendelkezik a jelen Panaszkezelési szabályzat III. cikkében felsorolt tulajdonságokkal, a vállalkozó vevő igényelheti:

  • új, hibátlan termék leszállítását, ha ez nem aránytalan a hiba jellegéhez képest; abban az esetben, ha a hiba a terméknek csak egy alkatrészét érinti, a vállalkozó vevő csak az adott alkatrész cseréjét igényelheti.
  • a hiba térítésmentes eltávolítását.
 4. Reklamáció folyamata

  A reklamációval érintett terméket a vállalkozó vevő saját költségén és saját kockázatára MABYT HU Kft., Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út 1., 2045 Törökbálint címre kézbesíti.

  Az árut komplett állapotban kell kézbesíteni. Célszerű az árut eredeti csomagolásában vagy megfelelő szállítási csomagolásban küldeni, mivel az eladó nem vállal felelősséget az áru átvétele előtt esetleg keletkezett mechanikai sérüléséért. Minden árutételre vonatkozóan a vállalkozó vevő köteles igazolni, hogy azt az eladótól vásárolta, és megadni a hibák pontos leírását és előfordulási számát.

  Reklamáció elintézésének határideje

  Vállalkozó vevő esetében a reklamáció – az érintett hibával együtt – haladéktalanul, legkésőbb a vállalkozó vevő általi érvényesítésétől számított 90 napon belül kerül elintézésre, kivéve, ha az eladó és a vállalkozó vevő más határidőben állapodnak meg.

  Reklamáció elintézése

  Reklamáció abban a pillanatban tekintendő elintézettnek, amikor az eladó ennek tényéről a vállalkozó vevőt értesíti telefonon, SMS-ben vagy a vállalkozó vevőnek a reklamáció érvényesítésekor megadott e-mail címére küldött üzenetben. A vállalkozó vevő köteles átvenni az árut. Ellenkező esetben az eladó jogosult tárolási díjat felszámítani. A reklamáció elintézése utáni árukiadáskor a vállalkozó vevő azt a bizonylatot köteles bemutatni, melynek alapján az eladó átvette az árut a reklamációs eljárás lefolytatása végett, valamint érvényes személyazonosító okmánnyal igazolnia kell személyazonosságát.

  Reklamáció költségei

  A reklamáció érvényesítésével kapcsolatos költségeket (pl. postaköltségeket, fuvardíjat) maga a vállalkozó vevő viseli.

 

+36 1 445 38 51   Mai napon elérhető 8:00 és 16:30 között
info@mabyt.hu